Politica generala

privind protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal

 

 

1.           Prezentare generala

 

1.1.      Introducere

 

LEIFHEIT  DISTRIBUTION S.R.L. („Leifheit”) este Operator de date cu caracter personal și prelucrează date cu caracter personal în legătură cu clienții, furnizorii, angajați și alte persoane cu care Leifheit a încheiat un contract sau cu care aceasta se află într-o legătură.

 

Această politică descrie modul în care datele cu caracter personal sunt colectate, utilizate și stocate pentru a fi în concordanță cu standardele Leifheit și cu dispozițiile legale relevante privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Această politică se aplică tuturor persoanelor care au acces la datele cu caracter personal deținute de Leifheit precum și sistemelor, și proceselor care constituie infrastructura și suportul informatic al Leifheit prin intermediul cărora sunt stocate și prelucrate datele cu caracter personal.

 

Această politică se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal, indiferent dacă datele sunt stocate în format electronic, pe hârtie sau pe un alt tip de suport.

 

1.2.      Scopul politicii

 

Această politică privitoare la protecția datelor a fost concepută și pusă în aplicare pentru a asigura:

 

-            conformitatea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și practicile performante la acest nivel;

-            protecția drepturilor persoanelor vizate: a clientilor, angajatilor, datele persoanelor înscrise la newslettere, datele participanților la evenimentele Leifheit;

-            un mod eficient și sigur de stocare și prelucrare a datelor persoanelor fizice;

-            protecția societatii de posibilele riscuri referitoare la încălcarea securității datelor.

 

1.3.      Obiectivele și sfera de aplicare a prezentei politici

 

Leifheit acordă o mare importanta protecției adecvate, siguranței si confidențialității tuturor datelor personale ale salariaților săi și ale celorlalte persoane ale căror date cu caracter personal le deține, precum datele partenerilor, donatorilor, beneficiarilor, angajaților Leifheit, datele persoanelor înscrise la newslettere, datele participanților la evenimentele Leifheit, etc.

 

Prin urmare, Leifheit se angajează pe deplin sa respecte cerințele legislației privind protecția datelor aplicabile, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 („GDPR”) transpus în legislația internă prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE și prin Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Scopul prezentei Politici este sa reliefeze practicile noastre generale privind procesarea informațiilor dvs. personale conform legii, in scopurile menționate mai jos, incluzând tipurile de informații pe care le colectam, modul in care le folosim si le protejam si cum puteți corecta/interveni in acest proces

 

Toate datele cu caracter personal pe care Leifheit le procesează au fost obținute în mod direct de la persoana vizată.

 

În vederea protejării datelor colectate, Leifheit a pus în aplicare măsuri de securitate, astfel încât să fie evitată pe cât posibil o eventuală breșă de securitate. Măsurile aplicate sunt reevaluate periodic în vederea actualizării cu noile tehnologii.

 

Procedurile noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră. Verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor implementate.

 

Totodată, ne angajăm să folosim toate măsurile tehnice și organizatorice care ne stau la dispoziție pentru a asigura securitatea datelor tale cu caracter personal, protejarea lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat asupra lor.

 

1.4.      Sfera de aplicabilitate

 

Prezenta politică se aplică intregului personal al Leifheit, tuturor partenerilor contractuali, clientilor si furnizorilor Leifheit.

 

Aceasta se aplica tuturor datelor pe care Leifheit le deține în legătură cu persoanele fizice și care pot duce la identificarea acestora.

 

Informațiile personale sunt colectate și utilizate în mod corect, stocate în siguranță. Folosirea în mod ilegal a datelor cu caracter personal deținute de Leifheit nu este permisă, aceastaa sancționează orice încercare de utilizare ilegală a datelor cu caracter personal.

 

1.5.      Definiții

 

Definițiile conceptelor pe care este fundamentată această politică sunt următoarele:

 

Date cu caracter personal

orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”)

Persoana vizată

o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Prelucrare

orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

Operator

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern

Persoană împuternicită de operator / Împuternicit

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului

 

1.6.      Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Prelucrarea datelor personale se bazează, conform GDPR, pe o serie de principii fundamentale de prelucrare.

 

Datele personale sunt:

 

(1)        prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);

(2)        colectate în scopuri determinate, explicite, legitime și relevante pentru îndeplinirea necesitaților operaționale ale Leifheit și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile pentru care au fost obținute; prelucrarea datelor este strict limitată la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate, în sensul că datele cu caracter personal sunt nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar in ceea ce privește respectivul scop sau respectivele scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) GDPR („limitări legate de scop”);

(3)        adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

(4)        exacte și corecte; în cazul în care este necesar să fie actualizatee, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);

(5)        păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute de GDPR în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);

(6)        prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

 

1.7.      Drepturile persoanei vizate

 

Aceste drepturi constau în:

 

(1)        dreptul la informare (art. 13 si 14 GDPR);

(2)        dreptul de acces la datele sale personale (art. 15 GDPR);

(3)        dreptul de rectificare a datelor incomplete, eronate sau care nu mai corespund realității (art. 16 GDPR);

(4)        dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) (art. 17 GDPR);

(5)        dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 GDPR);

(6)        dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 GDPR);

(7)        dreptul de a se opune prelucrării (art. 21 GDPR);

(8)        dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art. 22 GDPR).

 

Ne puteți întreba ce informații avem despre dumneavoastră și ne puteți cere să le corectăm dacă sunt inexacte. Dacă v-am cerut consimțământul dvs. pentru a procesa datele personale, puteți retrage acest consimțământ în orice moment.

 

Dacă prelucrăm datele dvs. personale pentru a îndeplini un contract sau în temeiul consimțământului, puteți să ne cereți să vă oferim o copie a informațiilor într-un format care să poată fi citit, astfel încât să îl puteți transfera altui furnizor.

 

Dacă prelucrăm datele dvs. personale pe bază de consimțământ sau de interes legitim, puteți solicita ștergerea datelor dvs.

 

Aveți dreptul să ne cereți să nu mai folosim informațiile dvs. pentru o perioadă de timp dacă credeți că nu facem acest lucru în mod legal.

 

Pentru a trimite o solicitare privind datele dvs. personale prin e-mail, poștă sau telefon, utilizați informațiile de contact furnizate de noi pe acest site.

 

1.8.      Temeiurile prelucrării

 

Există șase moduri alternative în care poate fi stabilită legalitatea unui caz specific de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul GDPR.

 

(1)        Consimțământul (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament)

 

Cu excepția cazului în care consimțământul nu este necesar potrivit GDPR, Leifheit va obține întotdeauna acordul explicit din partea unei persoane vizate pentru colectarea și prelucrarea datelor. În cazul copiilor sub vârsta de 16 ani va fi obținut consimțământul părinților pentru orice prelucrare de date cu caracter personal.

 

Informații transmise despre prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi furnizate persoanelor vizate în momentul obținerii consimțământului, când li se vor explica drepturilor acestora cu privire la datele lor, cum ar fi dreptul de retragere a consimțământului. În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt obținute direct de la persoana vizată, aceste informații vor fi furnizate persoanei vizate într-o perioadă rezonabilă de timp după obținerea datelor.

 

(2)        Încheierea sau executarea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament)

 

În cazul în care datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt necesare pentru a încheia sau executa un contract cu persoana vizată, nu este necesar consimțământul explicit. Acesta va fi cazul în care contractul nu poate fi încheiat fără datele personale în cauză, de exemplu o livrare nu poate fi efectuată fără o adresă la care să se poată livra.

 

(3)        Obligația legală (art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulament)

 

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie să fie colectate și prelucrate pentru a ne conforma unei obligatii legale impuse de legislația românească sau europeană, nu este necesar consimțământul explicit.

 

(4)        Interesele vitale ale subiectului datelor (art. 6 alin. (1) lit. (d) din Regulament)

 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, atunci acesta poate fi utilizat ca temei legal al prelucrării. Leifheit va păstra dovezi rezonabile, documentate că prelucrarea este necesară, ori de câte ori acest motiv este utilizat ca bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

(5)        Activitatea desfășurată în interes public (art. 6 alin. (1) lit. (e) din Regulament)

 

În cazul în care Leifheit trebuie să îndeplinească o sarcină pe care o consideră a fi în interesul public sau ca parte a unei obligații oficiale, atunci nu va fi solicitat consimțământul persoanei vizate.

 

(6)        Interesul legitim (art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulament)

 

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal specific este în interesul legitim al Leifheit și este considerată că nu afectează în mod semnificativ drepturile și libertățile persoanei vizate, atunci aceasta poate fi definită ca fiind motivul legal al prelucrării. Din nou, raționamentul din spatele acestui punct de vedere va fi documentat.

 

2.  Scopurile in baza cărora procesăm/colectam datele dvs. personale

 

Leifheit poate procesa/colecta datele personale în următoarele scopuri:

 

-       Nume și informații de contact

 

·       Pentru a vă livra achizițiile, in scop contractual, pentru indeplinirea obligatiilor de  livrare a produselor comandate

·       Pentru a vă trimite mesaje de actualizare prin SMS sau e-mail, cum ar fi actualizările comenzilor, in scop contractual, pentru a vă actualiza cu privire la statusul comenzii dvs.

           

           

           

·       Trimiterea de informații prin e-mail, SMS despre noile noastre produse, oferte și servicii, in scop de marketing, pentru a vă ține la curent, conditionat de obtinerea acordul dvs explicit.

·       Pentru a vă afișa anunțurile noastre în timp ce sunteți pe alte website-uri, in scop de marketing, pentru a vă ține la curent cu cele mai noi produse și oferte

·       Pentru a afla ceea ce vă place dvs. sau altor clienți, in scop de marketing, ca interes legitim pentru a ne asigura că vă oferim ceea ce vă doriți și că rămânem în fața competiției

 

Informațiile dvs. de plată

 

·       Pentru a procesa plata și returul, in scop contractual, pentru a vă livra comanda

·       Pentru a preveni și detecta frauda împotriva dvs. sau a noastră, in scop legal

 

Istoricul conversațiilor

Conversații telefonice, prin chat sau pe social media.

 

Pentru a furniza servicii și asistență pentru clienți, in scop contractual, pentru a vă oferi cele mai bune servicii pe care le așteptați de la noi

 

Istoricul achizițiilor și a produselor dorite

Ce ați achiziționat și ce ați stocat în coșul dvs. sau în wishlist

 

·       Pentru a vă furniza servicii de asistență pentru clienți și a gestiona returnările, in scop contractual, pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale către dvs.

·       Pentru a afla ceea ce vă place dvs. sau altor clienți, in scop de marketing , ca interes legitim pentru a ne asigura că vă oferim ceea ce vă doriți și că rămânem în fața competiției

 

Informații despre telefonul sau laptopul dvs. și despre modul în care utilizați website-ul nostru

Informațiile pe care ni le furnizați atunci când navigați pe website-ul nostru, inclusiv adresa IP și tipul dispozitivului dvs. și, dacă alegeți să le distribuiți, locația precum și modul în care utilizați site-ul nostru

 Pentru a îmbunătăți website-ul nostru și a seta opțiuni implicite pentru dvs. (cum ar fi limba și moneda) in scop de marketing, ca interes legitim, pentru a proteja website-ul nostru in scop de marketing, ca interes legitim pentru cea mai bună și mai simplă experiență de cumpărături si in scop legal, pentru a preveni și a detecta frauda împotriva dvs. sau a noastră și pentru a ne îndeplini obligațiile legale privind protejarea datelor dvs.

 

 

Informații din alte conturi

Dacă vă conectați la contul dvs. Facebook, Pinterest, Twitter sau Google+ prin website-ul nostru, va utilizam informatiile in scop de marketing, ca interes legitim, pentru a vă permite să vă bucurați de și să distribuiți produsele pe rețele sociale, pentru a vă ușura utilizarea website-ului nostru și pentru a vă oferi posibilitatea de a distribui articolele dorite, pentru a oferi recomandări despre produse, pentru a putea vedea rapid produsele care vă plac.

 

 

 

Răspunsurile dvs. la sondaje, concursuri și promoții

 

 

Acestea sunt utilizate in scop de marketing, ca interes legitim, pentru a rula sondajul, concursul sau promoția, pentru a selecta un câștigător și a îndeplini obligațiile contractuale către dvs.

Furnizarea acestor informații nu este obligatorie. Totuși, în cazul în care alegeți să nu le furnizați, există posibilitatea de a nu putea folosi website-ul nostru la potențial maxim, așa cum este menit să fie utilizat.

Vom păstra datele dvs. atât timp cât aveți cont pe website-ul nostru, sau cât timp trebuie să vă furnizăm servicii. În cazul în care este cerut explicit să respectăm cerințele legale sau de reglementare, pentru a soluționa litigii, a preveni frauda și abuzul sau să impunem respectarea termenilor și condițiilor noastre, este posibil să păstrăm, de asemenea, anumite informații, după cum este necesar, chiar și după ce vă închideți contul sau nu mai este necesar să vă furnizam serviciile.

De asemenea, anonimizăm și agregăm informațiile personale (astfel încât acestea să nu vă identifice) și le folosim în scopuri ce includ testarea sistemelor IT, cercetare, analiza datelor, îmbunătățirea website-ului nostru și dezvoltarea de noi produse și servicii. De asemenea, distribuim aceste informații unor terțe părți.

 

 

 

 

3. Prezenta online pe rețelele sociale

Menținem prezența noastră on-line în cadrul rețelelor sociale precum Xing, LinkedIn, YouTube și Facebook pentru a comunica cu clienții, părțile interesate și cu utilizatorii activi și pentru a ii informa despre serviciile noastre. Menționăm că la accesarea rețelelor respective, termenii și condițiile de afaceri, precum și politicile de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabile sunt cele ale operatorilor respectivi.

Cu excepția cazului în care este specificat în mod diferit, datele utilizatorilor vor fi procesate doar în măsura în care aceștia comunică cu noi prin intermediul rețelelor sociale și a platformelor online, spre exemplu postări pe conturile online sau transmiterea de mesaje.

 

4. Integrarea Google Maps

4.1 Acest site web poate utiliza funcțiile Google Maps. Acest lucru ne permite să afișăm hărți interactive direct pe site și vă oferă posibilitatea de a utiliza, într-o manieră facilă, serviciul de hărți.

 4.2 Prin accesarea site-ului web, Google primește informațiile pe care le-ați accesat de pe subpagina corespunzătoare site-ului nostru web. De asemenea, vor fi transmise datele menționate la § 3 din prezenta declarație. Transmiterea respectivelor date se va efectua indiferent dacă a fost utilizat un cont de utilizator Google, la care sunteți conectat, sau dacă nu există un cont de utilizator. Dacă sunteți conectat la Google, datele Dvs. vor fi atribuite direct contului Dvs. În cazul în care nu doriți să fiți asociat cu profilul dvs. Google, este necesar să vă deconectați înainte de activarea butonului. Google stochează datele dvs. ca profiluri de utilizator și le utilizează în scopuri publicitare, pentru studii de piață și / sau în vederea personalizării designului site-ului. O astfel de evaluare se realizează, în special, (chiar și în cazul utilizatorilor care nu sunt conectați) pentru a oferi anunțuri publicitare personalizate și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile acestora pe site-ul nostru. Dreptul de a vă opune creării acestor profiluri de utilizatori poate fi exercitat prin contactarea Google.

 

 

5.  Mesaje in scop promotional/marketing

 

Doar cu aprobarea dvs., trimitem în mod regulat mesaje de marketing sub formă de e-mailuri și SMS, pentru a vă ține la curent cu noutățile, promoțiile și colecțiile noastre. Puteți alege să nu primiți mesaje de marketing de la noi în orice moment făcând clic pe linkul "Dezabonare" din orice e-mail sau contactând echipa noastră de asistență pentru clienți.

 

6.  Modul în care procesăm/colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 

Leifheit colectează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate din momentul intrării in incinta sediului, respectiv din momentul începerii relațiilor contractuale cu potențiali donatori/beneficiari sau cu reprezentanți ai fundaților sau altor organizații non-guvernamentale.

 

7. Tipurile de date cu caracter personal pe care le-am putea eventual colecta/procesa

 

Colectăm datele cu caracter personal ale clientilor indicate mai sus, datele de contact ale persoanelor cu care interacționăm și ale celor care acționează conform instrucțiunilor partenerilor noștri, și ale persoanelor care ne contactează în mod intempestiv, precum și ale persoanelor relevante care își fac publice datele cu caracter personal în mod manifest.

 

Deopotrivă, colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de contractare a partenerilor noștri și de executare a contractelor. Este posibil ca, pentru anumite servicii sau activități, să colectăm și categorii speciale de date cu caracter personal, atunci când obținem consimțământul, în scris, prin mijloace informatice sau când el este făcut public în mod manifest, precum și atunci când legea ne obligă.

 

Datele colectate diferă de la caz la caz. Cel mult colectăm numele și prenumele persoanei vizate, funcția, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa poștală și alte eventuale detalii de contact, care să ne ajute să ținem minte contextul interacțiunii cu noi, semnătura dacă este cazul, în vederea executării unui contract sau în vederea îndeplinirii unei obligații legale. Nu dorim să colectăm codul numeric personal, astfel încât facem acest lucru doar dacă legea ne obligă și întotdeauna cu măsuri de securitate adecvate. Dacă în mod incidental astfel de date ajung la cunoștința noastră, le ștergem imediat.

 

8. Stocarea datelor cu caracter personal

 

Datele personale sunt stocate intern, nu sunt folosite pentru a se lua vreo decizie automata in baza lor si vor fi păstrate atât timp cat sunt necesare pentru prelucrarea asumata, iar perioadele mai lungi de stocare a datelor personale sunt excepții asociate cu prevederile legale.

 

Păstrarea detaliilor de contact ale partenerilor contractuali ai Leifheit are loc pe durata contractuala si pe o durata de 7 ani de la data încetării contractelor.

 

Datele personale vor fi supuse masurilor adecvate tehnice si organizaționale necesare in mod rezonabil pentru protecția acestora împotriva distrugerii, pierderii, modificării, accesului sau altei procesări neautorizate sau accidentale.

 

Leifheit va întreprinde masurile referitoare la siguranța procesării datelor si, in consecința, va stabili propria sa politica interna pentru siguranța procesării datelor cu caracter personal.

 

9.  Dezvaluirea datelor cu caracter personal

 

Nu vom vinde niciodată niciuna dintre informațiile dvs. personale către nicio terță parte, inclusiv numele, adresa, adresa de e-mail sau informațiile de plată.

Cu toate acestea, vă împărtășim datele cu următoarele categorii de companii, ca parte a serviciilor pe care vi le oferim:

• Companiile care ne permit să vindem și să livrăm comenzile dvs., cum ar fi furnizorii de servicii de plată și companiile de livrare

• Furnizori de servicii profesionale, cum ar fi agenții de marketing, parteneri de publicitate și gazde ale website-urilor

• Agențiile de referință de credit, agențiile de aplicare a legii și de prevenire a fraudei

• Companiile aprobate de dvs., cum ar fi rețelele de social media (dacă alegeți să vă conectați conturile la noi)

 

In ceea ce privește pagina de Facebook a Leifheit, interacțiunea Leifheit vizitatori pe platforma Facebook se supune termenilor si condițiilor Facebook.

 

10.  Dreptul Dvs. ca persoana vizata de a face cereri si de a depune plângere

 

Dacă aveți o plângere cu privire la utilizarea de către dvs. a informațiilor dvs., am prefera să ne contactați mai întâi pe noi, pentru a putea remedia în mod amiabil cererea. In acest scop,  pentru orice probleme, întrebări sau nemulțumiri referitoare la modul în care îți prelucrăm datele cu caracter personal ne poți trimite un e-mail la adresa secretariat@leifheitdistribution.ro în atentia persoanei desemnate pentru protectia datelor, dna. / dl.Baboiu Marius.

 

Puteți de asemenea, să contactați Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru Informații prin intermediul site-ului lor la http://www.dataprotection.ro/ sau să le scrieți la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

 

Cererile vor fi scutite de vreo taxă. Leifheit va da un răspuns în maxim o lună, iar în anumite cazuri excepționale în cel mult două luni de la primirea cererii.

 

Leifheit va verifica întotdeauna identitatea oricărei persoane. În vederea răspunderii la cereri și permiterea exercitării drepturilor, departamentul juridic sau consultanții juridici externi vor avea un cuvânt de spus cu privire la temeinicia cererii.

 

Leifheit respectă următoarele termene pentru răspunsul la cererile persoanelor vizate:

 

Solicitarea din partea persoanei vizate

Grafic de timp pentru răspuns din partea Leifheit

Dreptul de a fi informat

Atunci când se colectează date (dacă acestea sunt furnizate de persoana vizată) sau în termen de o lună (dacă nu sunt furnizate de persoana vizată)

Dreptul de acces

O lună

Dreptul la rectificare

O lună

Dreptul de ștergere

Fără întârzieri nejustificate

Dreptul de a restricționa procesarea

Fără întârzieri nejustificate

Dreptul la portabilitatea datelor

O lună

Dreptul de a se opune prelucrării

La primirea obiecției

Drepturi legate de procesul de luare a deciziilor și profilaxie automată.

Nespecificat

 

Leifheit va răspunde petentului la cererea adresata conform termenelor indicate mai sus, calculate de la data înregistrării cererii. Acest termen poate fi prelungit motivat de către Leifheit, cu cel mult 15 zile calendaristice dacă aceasta are de rezolvat mai multe cereri si/sau solicitarea este complexa.

 

Leifheit va transmite persoanei vizate răspunsul la cererea de mai sus prin scrisoare cu confirmare de primire la adresa indicata de persoana vizata sau prin e-mail.

 

11.  Diverse

 

Leifheit verifică periodic daca aceasta Politica este corecta, completa in ceea ce privește informația care trebuie acoperita, implementata complet si accesibil, in conformitate cu cerințele legislației aplicabile si cu principiile sale.

 

Va încurajam sa formulați orice întrebări, comentarii cu privire la prezenta Politica si la procesarea datelor dvs. personale, inclusiv referitor la legea aplicabila sau transferurile internaționale, contactând departamentul nostru local de Resurse Umane.

 

Politică aprobată de:

Leifheit

Semnătura:

 

 

 Savu Corneliu Mihail

Prin [nume și prenume]

 

Politică aprobată în data de:

18.10.2019

Politica devine operațională din data de:

18.10.2019

Ultima revizuire a avut loc în data de:

18.10.2019